• هدف اصلی فقرزدایی و کمک به توسعه کشور از طریق جلب حمایت‌های جهانی
  • شناسایی ظرفیت‌های موجود در عرصه بین‌الملل، سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن حوزه فقرزدائی و تعامل با آن‌ها تحت نظارت و هماهنگی با وزارت امور خارجه
  • حضور در اجلاس سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی با محوریت فقرزدائی و توسعه پایدار، به‌منظور جلب حمایت‌ها و مشارکت در راستای مبارزه با فقر و محرومیت، با هماهنگی وزارت امور خارجه
  • ایجاد دفتر نمایندگی و شعبه در کشورهای هدف با رعایت قوانین و مقرارت مراجع صدورپروانه فعالیت و وزارت امورخارجه
  • منابع مالی به‌ حساب ارزی موسسه واریز می‌شود